สังคม

บอร์ดสุขภาพ กทม. เขต 13 เคาะ 12 พื้นที่นำร่องกลไกประชาชนสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านกองทุนสุขภาพ และ 8 พื้นที่ ขยายธรรมนูญสุขภาพเขต

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องสาธารณสุข เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องวางฐานรากให้มั่นคง โดย กทม. เริ่มทดลองพื้นที่ sandbox ทั้ง ดุสิตโมเดล ราชพิพัฒน์โมเดล และพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้รู้สิ่งที่ทำได้ทำไม่ได้และเป็นบทเรียนขยายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป รวมถึงพิจารณาพื้นที่ยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับเขต 8 เขต ขยายผลพื้นที่จัดทำแผนสุขภาพ หรือ “ธรรมนูญสุขภาพเขต” และขับเคลื่อนพื้นที่ 12 เขต ที่มีธรรมนูญแล้ว ให้ชุมชนและนิติบุคคลใช้มาตรการชุมชนขับเคลื่อนธรรมนูญ ยกร่างข้อเสนอในการขับเคลื่อนเป็นโครงการผ่านกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร ขณะนี้มีเป้าหมาย 530 โครงการ ที่จะเร่งการทำงาน ให้เสริมสร้างกลไกชุมชนเข้มแข็ง ผ่านกองทุนสุขภาพ ตามแนวนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บอร์ดสุขภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการเขตสุขภาพฯ ได้มีแนวทางในการพัฒนาข้อมูลพร้อมจัดตั้ง “ศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง” 5 แห่ง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดย ทาง กทม. กำลังจัดทำ BKK Riskmap เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีความชัดเจนในยุทธศาสตร์และอยู่กับชุมชน เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลของชุมชน ซึ่งยุทธศาสตร์การใช้กองทุนสุขภาพเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นทิศทางและโอกาสของชุมชนที่จะสามารถมีกิจกรรม มีการทำงานในระดับชุมชน รวมคน ร่วมคิดร่วมทำเอง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงความก้าวหน้าการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำหรับการประชุมวันนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม